Dne 12. června 2007 proběhlo sedmé zasedání Monitorovacího výboru Programu Iniciativy Společenství EQUAL (MV CIP EQUAL). Jednání se kromě členů a pozorovatelů MV CIP EQUAL zúčastnili také zástupce Evropské komise Ramon Puig de la Bellacasa a dvě zástupkyně národní podpůrné struktury.

Všichni přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem realizace CIP EQUAL. V současné době probíhá Akce 2 a 3, ve které je aktivních 54 projektů. Všechny tyto projekty jsou v plném proudu realizace projektových aktivit, zapojují se do národních tématických sítí, aktivně se účastní všech akcí v rámci CIP EQUAL. Celková částka proplacených plateb na základě žádostí příjemců od roku 2004 je přibližně 278,2 mil Kč.

Členové MV CIP EQUAL byli informováni o výsledcích auditu Evropské komise, který proběhl ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku a byl zaměřen na prověření řídících a kontrolních systémů CIP EQUAL. Auditorský tým přidělil za řízení CIP EQUAL v ČR nejvyšší možnou známku, tedy „nejvyšší stupeň náležité záruky“. PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru řízení pomoci z ESF MPSV, informovala, že dle vyjádření samotných auditorů se přitom tato nejvyšší známka poskytuje členským státům, resp. řídícím orgánům jen naprosto výjimečně. Ředitelka Šolcová dále uvedla: „I když se kvůli bedlivému sledování a kontrolování čerpání může jevit, že čerpáme pomaleji, my to vnímáme tím způsobem, že na rozdíl od některých členských států, které měly problémy a musely prostředky vracet, v České republice díky důkladnému nastavení systémů všechny peníze, které vyčerpáme, také zůstanou“. Auditoři se přiklonili k nejvyššímu hodnocení nejen na základě toho, že neobjevili nedostatky v nastavených systémech a jejich fungování, ale navíc ještě ocenili aktivní přístup řídícího orgánu CIP EQUAL k další práci na systému a bezpečnému urychlování a zjednodušování jednotlivých procesů administrace.

Účastníci jednání byli dále informováni o aktuálním stavu vyhodnocování dodatečné výzvy na Akci 3 CIP EQUAL, která byla vyhlášena 28. února 2007. Ve výzvě bylo řádně v termínu do 30. března předloženo celkem 41 žádostí o finanční prostředky, které již prošly hodnotícím procesem.

Účastníci jednání byli dále informováni o schválení změny Rozhodnutí o CIP EQUAL Evropskou komisí, kterou MV CIP EQUAL na předchozím jednání schválil. Členům MV CIP EQUAL bylo oznámeno, že na základě nového finančního plánu z Programu Iniciativy Společenství EQUAL dojde ke zpracování finančního plánu v Programovém dodatku CIP EQUAL a programový dodatek bude následně předložen členům MV CIP EQUAL procedurou per rollam.

Klíčovým bodem jednání bylo projednání a schválení Roční implementační zprávy za rok 2006, která zachycuje pokrok v implementaci CIP EQUAL. Roční implementační zpráva byla následně předložena Evropské komisi. Roční implementační zpráva je veřejnosti k dispozici na webových stránkách EQUAL.

MV CIP EQUAL vzal na vědomí pokrok v činnosti národních tématických sítí. Bylo konstatováno, že byla uskutečněna všechna naplánovaná setkání a že se každá z 6 sítí vyvíjí odlišným způsobem, a to jak z důvodu odlišeného tématického zaměření, velikosti sítě nebo vzájemné předešlé znalosti členů, tak i s ohledem na přístup expertů a zástupců rozvojových partnerství. Odsouhlasena byla Národní mainstreamingová strategie CIP EQUAL pro Českou republiku, verze 1.2, která odpovídá aktuálním potřebám zejména na základě již získaných zkušeností s mainstreamingem za uplynulé období.

Členové MV CIP EQUAL byli informováni o činnosti dvou pracovních skupin, které společně působí pro monitorovací výbory třech programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu: OP RLZ, JPD 3 a CIP EQUAL. V rámci činnosti Pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit byli účastníci zasedání informování o vzniku mezinárodní sítě European Network on Roma community and Social Inclusion, která by se měla zaměřovat na tři základní oblasti – na sociální politiku, zaměstnanost a vzdělávání. Dále byli členové MV CIP EQUAL informováni o přijatých opatřeních řídícího orgánu CIP EQUAL navazujících na doporučení externího evaluátora z 2. etapy průběžného hodnocení CIP EQUAL a rovněž o aktivitách Pracovní skupiny pro evaluaci. Pracovní skupina se mimo jiné zabývala přípravou projektu na 3. etapu průběžného hodnocení CIP EQUAL, která již zahrnuje období do konce implementace programu (konec 2008), dále přípravou projektu na zajištění činnosti tématických skupin v rámci mezinárodního projektu „EQUAL evaluation Community of Inquiry and Practice“ a dalšími evaluačními studiemi v rámci implementace ESF.

Zasedání MV CIP EQUAL bylo uzavřeno informací o aktuálním stavu přípravy Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Bylo konstatováno, že stále probíhají negociační jednání s Evropskou komisí o OP LZZ. V současné době rovněž probíhají přípravy na audit shody, který by měl být oficiálně započat v září 2007. Členům MV CIP EQUAL byla představena implementační struktura OP LZZ, jejímž základním předpokladem je zjednodušení oproti předchozímu programovému období.

ilustrační fotografie ze 7. zasedání

ilustrační fotografie ze 7. zasedání

Aktualizace: 9.1.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz