Cesta k dokumentu: Domovská stránka:

Principy Iniciativy EQUAL

Obsah položky


 

Úvod

Experimentální charakter Iniciativy Společenství EQUAL ovlivňuje způsob implementace jednotlivých podporovaných projektů a odráží se v základních principech, které musí být naplňovány všemi podporovanými projekty.

 

Partnerství

Vzájemná spolupráce partnerů v rámci jednotlivých tzv. „rozvojových partnerství“ (RP) je klíčovým principem Iniciativy Společenství EQUAL. Jednotlivé podporované projekty jsou vždy předkládány a realizovány několika organizacemi tvořícími RP. Smyslem podpory RP je zajištění vzájemné spolupráce různých typů organizací při hledání řešení existujících problémů na trhu práce (např. diskriminace žen, osob se zdravotním postižením, osob starších 50 let). Princip partnerství proto umožňuje jednotlivým realizátorům projektů využívat stávajících zkušeností a poznatků všech zapojených partnerských organizací, přičemž již zkušenosti z prvního kola potvrdily, že je-li daná problematika řešena společně různými typy organizací (zahrnujícími jak orgány státní správy či samosprávy, tak podnikatelské subjekty, zájmová sdružení, ROPO, nestátní neziskové organizace apod.), bývají dosaženy lepší výsledky, než kdyby se v dané oblasti angažovala jediná státní instituce či jediná soukromá organizace.

S cílem získat co možná nejvíce zkušeností a různých výsledků jednotlivých projektů je možné vytvářet dva typy RP. Prvním typem je tzv. „regionální či geografické RP“, které se zaměřuje na řešení relevantních problémů v rámci konkrétního regionu a které tedy zahrnuje partnerské organizace působící v daném regionu. Druhým typem je tzv. „sektorové či oborové RP“, které se zaměřuje na řešení daného problému z celorepublikového hlediska a tedy spíše než konkrétním regionem zabývá se problémy souvisejícími např. s určitým ekonomických sektorem či průmyslovým odvětvím.

Rozvojová partnerství jsou konečnými příjemci ve smyslu čl. 9(l) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999.

Poučení se ze zkušeností partnerství Iniciativy Společenství EQUAL

Příručka pro řízení rozvojových partnerství

 

Mezinárodní spolupráce

Díky principu mezinárodní spolupráce je umožněno společně využívat zkušeností a poznatků z různých států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL. Mezinárodní spolupráce představuje významný prvek napomáhající nalezení inovativního řešení dané problematiky. Jednotlivá programem podporovaná rozvojová partnerství totiž spolupracují na řešení vybrané problematiky související s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce s RP podporovanými programy CIP EQUAL v jiných státech Evropy. Princip mezinárodní spolupráce je zajištěn prostřednictvím Smluv o mezinárodní spolupráci, které spolu uzavírají RP z různých členských, ale i nečlenských států EU (ČR se tak např. prostřednictvím předvstupní pomoci Phare měla možnost zapojit již do prvního kola tohoto programu). Na úrovni celé Iniciativy Společenství EQUAL je princip mezinárodní spolupráce zajišťován prostřednictvím evropských tématických sítí a společných akcí pořádaných EK ve spolupráci se jednotlivými členskými státy EU.

Průvodce pro mezinárodní spolupráci Iniciativy Společenství EQUAL

EQUAL Guide on Transnational Co-operation 2004-2006

 

Inovativnost

Princip zaměřený na inovativnost jednotlivých řešení zdůrazňuje, že CIP EQUAL poskytuje podporu průkopnickým způsobům řešení nerovností a diskriminace v práci a v přístupu k zaměstnání, přičemž inovaci může představovat zcela nový přístup k dané problematice, ale i využití určitých nástrojů či postupů známých zatím pouze z jiné oblasti. Principu inovativnosti bývá v jednotlivých RP dosahováno prostřednictvím jednoho z těchto přístupů:

 • zaměření se na vývoj nových pracovních metod, nástrojů a přístupů, resp. aplikace existujících metod, nástrojů a přístupů v nové oblasti;
 • zaměření se na formulaci nových cílů v dané oblasti,
 • zaměření se na prosazování změn v zavedených systémech v oblasti trhu práce.

Inovativními výstupy projektů tak mohou být např. nové formy zaměstnávání umožňující flexibilní rozsah pracovního úvazku či pracovní doby, nové metody a postupy zjišťování, zpracování, využívání a šíření informací usnadňující přístup k zaměstnání, vytvoření sítí organizací, orgánů a osob umožňujících lepší začleňování specifických skupin občanů na trh práce či nové metody a postupy podpory podnikání.

Příručka Inovace

 

Společné rozhodování

Podle principu společného rozhodování musí mít v rámci jednotlivých rozvojových partnerství možnost spolurozhodovat všechny zapojené partnerské organizace. Navíc se kromě zástupců jednotlivých organizací zapojených do práce daného rozvojového partnerství mohou do řešení dané problematiky zapojit i osoby s přímou zkušeností s diskriminací či nerovnostmi na trhu práce. Přijatá opatření umožňující společné rozhodování budou předmětem vyhodnocování návrhů RP předložených za účelem účasti v Akci 1 a dále budou znovu vyhodnocována v průběhu potvrzování účasti daného RP na Akci 2. Zapojení zástupců skupin nejvíce ohrožených nerovnostmi a diskriminací na trhu práce představuje významnou možnost dosažení sociálního začleňování těchto skupin. Tento princip umožňuje osobám na trhu práce diskriminovaným a znevýhodněným, které mívají omezené možnosti v rozhodovacích procesech, aktivně se podílet na vývoji a realizaci jednotlivých RP, jejichž předmětem řešení je problematika, se kterou mají takovéto osoby přímé zkušenosti. Přímá zkušenost se znevýhodněním či diskriminací na trhu práce takto zapojených osob do vývoje a realizace RP bývá na druhou stranu velkým přínosem pro dosažení projektových cílů.

 

Mainstreaming

Princip označovaný jako mainstreaming má za cíl umožnit prosazení nově vyvinutých úspěšných nástrojů do politiky a praxe na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Mainstreaming tedy představuje koordinované šíření dobrých zkušeností a zajištění vlivu na politiku. Zároveň je nezbytné ještě před zahájením implementace jednotlivých RP zajistit, že výstupy vzniklé prostřednictvím podpory jednotlivých RP budou skutečně v politice a praxi uplatnitelné. Princip mainstreamingu je tedy třeba chápat v širší perspektivě, a proto naplnění tohoto principu v sobě zahrnuje již způsob přípravy Programu Iniciativy Společenství EQUAL a dále i způsob zajištění vyhodnocování jednotlivých návrhů RP a později předložených Smluv o národní a mezinárodní spolupráci. Díky tomuto principu jsou v rámci Iniciativy Společenství EQUAL vytvářeny jak na národní, tak i mezinárodní úrovni tzv. tématické sítě, které sdružují odborníky ze státní správy i ze soukromého sektoru zabývající se danou oblastí. Tématické sítě tak zajišťují seznámení zapojených odborníků s vývojem jednotlivých projektů i s jejich dosaženými výsledky a umožňují jejich převzetí do celostátních či regionálních programů.

Jak prosadit změnu - Praktický průvodce mainstreamingem

Making Change Possible - A Practical Guide on Mainstreaming

Příručka Mainstreaming

 

Tématický přístup

Tématický přístup, dle kterého musí být v CIP EQUAL každého členského státu EU vybrány podporované oblasti ze společného seznamu tématických oblastí, umožňuje nalézt rozvojová partnerství zabývající se obdobnou problematikou v jiné zemi a tedy i využít stávajících zkušeností dané země s řešením obdobných problémů. Tento společný seznam vyhlásila EK pro všechny členské i nečlenské státy EU, které se do tohoto celoevropského programu chtějí zapojit. Celkem bylo vyhlášeno devět tématických oblastí - osm vyhlášených tématických oblastí navazuje na čtyři původní pilíře Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ) a deváté téma je vyhlášeno ve vazbě na specifické potřeby žadatelů o azyl.

Vyhlášenými tématickými oblastmi jsou:

V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti:

 • Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné;
 • Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce;

V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání:

 • Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech;
 • Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce;

V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability:

 • Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce;
 • Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií;

V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen:

 • Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb;
 • Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce;

Samostatně vymezené téma:
Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce.

 

Gender mainstreaming

Dalším základním principem, tentokrát společným pro všechny programy podporované ze strukturálních fondů, je gender mainstreaming neboli princip zohledňování rovných příležitostí žen a mužů ve všech plánovaných i realizovaných aktivitách podporovaných projektů.

Gender mainstreaming - příručka

EQUAL Guide on Gender Mainstreaming

Aktualizace: 31.7.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz