Dne 9. prosince proběhlo druhé zasedání MV CIP EQUAL, čímž vyvrcholil proces hodnocení a výběru žádostí o grant pro Akci 1 CIP EQUAL. Na tomto zasedání MV CIP EQUAL došlo k projednání několika zásadních otázek, jejichž projednání a schválení bylo nezbytným předpokladem pro zahájení dalších etap implementace CIP EQUAL, v první řadě zahájení implementace pracovních programů vybraných rozvojových partnerství pro Akci 1.

Na základě počtu odevzdaných žádostí o grant pro jednotlivá opatření bylo nutné přistoupit k úpravě Programového dodatku CIP EQUAL a jeho schválení Monitorovacím výborem. V Programovém dodatku došlo k úpravě finančního plánu potvrzujícího realokaci prostředků z opatření, u nichž nebyly odevzdány žádné nebo dostatečné množství kvalitních projektů, do opatření, kde byl naopak převis kvalitních projektů nad stávajícími finančními možnostmi daného opatření. Dále došlo na některých místech dokumentu k terminologickým či formulačním upřesněním.

Monitorovací výbor projednal seznamy podporovaných žádostí pro Akci 1 CIP EQUAL předložených pod Prioritami 1 - 4 a pod Opatřením 5.1. Ze 122 žádostí o grant předložených v termínu (2 žádosti předloženy po termínu) prošlo všemi etapami hodnocení 87. Vzhledem k tomu, že požadavky na finanční prostředky v žádostech převýšily finanční možnosti Programu, mohlo být pro podporu z CIP EQUAL vybráno 58 žádostí. Hodnocení žádostí předložených pod Prioritou 5.2. v rámci dodatečné výzvy ze 4. 11. 2004 nebylo ještě ukončeno, a proto výsledek hodnocení pro toto Opatření nebyl zatím projednán.

Dále byl Monitorovací výbor ze strany řídícího orgánu informován o přípravě dvou pracovních skupin, které budou společně zřízeny pod Monitorovacími výbory CIP EQUAL, OP RLZ a JPD 3. Jedná se o PS pro problematiku romských komunit a PS pro evaluaci. Monitorovací výbor byl také informován o bezprostředních krocích v souvislosti se zahájením implementace Akce 1. Další zasedání MV CIP EQUAL je plánováno na březen 2005.

Aktualizace: 9.1.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz