Co je to Iniciativa Společenství EQUAL


Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které jsou v programovacím období 2000 – 2006 spolufinancované ze Strukturálních fondů. Iniciativa Společenství EQUAL spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu (ESF) je jedním z nástrojů na dosažení cílů Evropské strategie zaměstnanosti (ESZ). Evropská komise vyhlásila Iniciativu Společenství EQUAL v návaznosti na Iniciativy Společenství ADAPT a EMPLOYMENT implementované v minulém programovacím období.

Tato Iniciativa podporuje na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cílem Iniciativy je tedy vyvinou a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání. Jedna z tématických oblastí Iniciativy Společenství EQUAL je zaměřena pouze na problematiku sociálního začleňování a pracovního uplatnění žadatelů o azyl.

Iniciativa Společenství EQUAL se od hlavních forem pomoci z ESF (Operačního programu pro Cíl 1, Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3) liší vedle inovativnosti a mezinárodní spolupráce také tím, že se realizuje na celém území všech členských států, tj. jak na územích pokrytých Cílem 1 (regiony s HDP/ob. < 75% HDP/ob. EU), tak pokrytých Cílem 3 (ostatní regiony).

Každý členský stát EU, který se chce zapojit do Iniciativy Společenství EQUAL, musí vypracovat Programový dokument Inciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) a Dodatek programového dokumentu, ve kterých je vytyčena zejména strategie (cíle, priority a opatření), implementační struktura a financování Programu. Realizace Iniciativy je založena na podpoře projektů vybraných prostřednictvím jednoho ze dvou kol výzev k předkládání návrhů projektů. První kolo výzvy k předkládání návrhů projektů bylo vyhlášeno v roce 2001. Druhé kolo (viz II. kolo výzvy) bylo ve všech členských státech EU (včetně nových členských států) vyhlášeno v polovině roku 2004. Česká republika je zapojena do obou kol výzev, v případě prvního kola bylo spolufinancování zajištěno z prostředků Národního programu Phare 2002, ve druhém kole je stejně jako u všech členských států spolufinancování zajištěno z ESF.

Pro implementaci Iniciativy Společenství EQUAL jsou klíčové principy, jejichž respektování umožňuje vyvinout, otestovat a hlavně prosadit nové nástroje do politiky i praxe. Těmito principy jsou: tématický přístup, mezinárodní spolupráce, partnerství, společné rozhodování, inovativnost a mainstreaming. Dalším základním principem, tentokrát společným pro všechny programy podporované ze Strukturálních fondů, je gender mainstreaming neboli princip zohledňování rovných příležitostí žen a mužů ve všech plánovaných i realizovaných aktivitách podporovaných projektů.

Tématický přístup, dle kterého musí být v CIP EQUAL každého členského státu EU vybrány podporované oblasti ze společného seznamu tématických oblastí, umožňuje nalézt rozvojová partnerství zabývající se obdobnou problematikou v jiné zemi a tedy i využít stávajících zkušeností dané země s řešením obdobných problémů. Tento společný seznam vyhlásila EK pro všechny členské i nečlenské státy EU, které se do tohoto celoevropského programu zapojily. Celkem bylo vyhlášeno devět tématických oblastí - osm vyhlášených tématických oblastí navazuje na čtyři původní pilíře ESZ a deváté téma je vyhlášeno ve vazbě na specifické potřeby žadatelů o azyl.

Vyhlášenými tématickými oblastmi jsou:

V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti:

  1. Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné;
  2. Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce;

V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání:

  1. Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech;
  2. Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce;

V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability:

  1. Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce;
  2. Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií;

V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen:

  1. Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb;
  2. Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce;

Samostatně vymezené téma:

  1. Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce.

Mezinárodní spolupráce je jedním z klíčových principů Iniciativy Společenství EQUAL o odlišuje ji od ostatních forem pomoci z ESF. Smyslem mezinárodní spolupráce je zvýšit přidanou hodnotu práce rozvojových partnerství díky výměně zkušeností, informování o příkladech dobré praxe a příkladech nevhodných řešení. Každé rozvojové partnerství musí mít alespoň jednoho partnera z jiné země, přičemž většinou to bude obdobně tématicky zaměřené rozvojové partnerství financované z CIP EQUAL. Je možné uzavřít mezinárodní partnerství i z partnerem mimo EU, jehož aktivity jsou financovány z programů PHARE, TACIS, MEDA, CARDS. Během Akce 1 musí rozvojové partnerství navrhnout Smlouvu o mezinárodní spolupráci. Hledání zahraničních partnerů a uzavírání Smluv o mezinárodní spolupráci usnadňuje Společná databáze EQUAL (ECDB). Jakmile jsou smlouvy podepsány všemi zúčastněnými partnery a odsouhlaseny Řídícím orgánem, je k nim umožněn on-line přístup skrze ECDB. Evropská komise vypracovala Průvodce mezinárodní spolupráce EQUAL (EQUAL Guide on Transnationality), kde je podrobný popis cílů, požadavků a postupů týkajících se mezinárodní spolupráce.

Samotný způsob implementace Iniciativy Společenství EQUAL je vymezen prostřednictvím čtyř základních etap, tzv. Akcí.

Cílem Akce 1 je podpora vytváření a upevňování trvalých a efektivních rozvojových partnerství a navázání mezinárodní spolupráce s rozvojovými partnerstvími z dalších členských, resp. nečlenských zemí EU.

Akce 2 spočívá v samotné realizaci aktivit rozvojových partnerství naplánovaných v průběhu předchozí fáze realizace projektů. Tato fáze tedy následuje za Akcí 1 a trvá 2 – 3 roky.

Současně s Akcí 2 probíhá Akce 3, jejímž obsahem je zajištění dopadu na politiku a praxi pomocí šíření dobrých zkušeností a vytváření tématických sítí. Smyslem Akce 3 je zajistit uplatnění pro ověřené výstupy i po skončení práce rozvojových partnerství.

V rámci Akce 4 je realizována technická asistence CIP EQUAL.

Harmonogram implementace Iniciativy Společenství EQUAL

Sdělení Evropské komise upravující pravidla pro Iniciativu Společenství EQUAL

Aktualizace: 31.8.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz