Monitorovací výbor Programu Iniciativy Společenství EQUAL

Obsah položky

  • (Soubor typu .pdf)Statut
    Statut Monitorovacího výboru CIP EQUAL v ČR byl schválen ministrem práce a sociálních věcí dne 23.6.2004 formou příkazu ministra ke zřízení Monitorovacího výboru CIP EQUAL. Statut byl vytvořen ve spolupráci MPSV a partnerských institucí a regionů již zapojených do přípravy programové dokumentace CIP EQUAL. Ve Statutu je vymezena zejména působnost Výboru a jeho složení.
  • (Soubor typu .pdf)Statut - aktualizované znění
    Aktualizované znění Statutu Monitorovacího výboru CIP EQUAL bylo schváleno ministrem práce a sociálních věcí ke dni 1. září 2007. Touto změnou Statutu došlo ke snížení počtu členů z 33 na 29. Dále došlo ke změně systému zastupování členů Monitorovacího výboru CIP EQUAL.
  • (Soubor typu .pdf)Jednací řád
  • Informace ze zasedání

    20.7.2005


Monitorovací výbor Programu Iniciativy Společenství EQUAL (MV CIP EQUAL) byl ustaven jako vrcholný orgán pro dohled nad implementací CIP EQUAL. Hlavními úkoly MV CIP EQUAL jsou sledování pokroku v plnění CIP EQUAL a dohled nad efektivností a kvalitou implementace této formy pomoci z ESF. Je složen ze zástupců klíčových partnerů CIP EQUAL (věcně příslušných útvarů MPSV a dalších ministerstev, sociálních partnerů, regionů, obcí, NNO) vybraných na základě principu partnerství při respektování vyrovnaného zastoupení žen a mužů.

Aktualizace: 20.7.2005 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz