Dne 26. května 2006 proběhlo páté zasedání Monitorovacího výboru Programu Iniciativy Společenství EQUAL (MV CIP EQUAL). Jednání se kromě členů a pozorovatelů MV CIP EQUAL zúčastnili také zástupce Evropské komise, zástupce národní podpůrné struktury a zástupce evaluátora CIP EQUAL.

Všichni přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem řízení a realizace CIP EQUAL, včetně aktuálních informací z národních tématických sítí. MV vzal na vědomí informaci, že je reálný předpoklad splnění čerpání alokace 2004 dle pravidel n + 2, jelikož je již vyčerpáno celkem 72 mil Kč. 48 projektů z celkového počtu 58 již předložilo závěrečné žádosti o platbu v Akci 1, tedy ukončení Akce 1 je již očekáváno v nejbližší době. V rámci Akce 2 a 3 pokračuje v realizaci 57 projektů, z nichž 54 již byla vyplacena zálohová platba v hodnotě 78 268 566,02 Kč. Dále byla podána informace o Národních tématických sítích (NTS), jež jsou klíčovým nástrojem pro šíření a prosazování dobré praxe projektů CIP EQUAL (mainstreaming). Celkem bylo ustaveno 6 národních tematických sítí, které nyní pracují na vytvoření strategií pro ověřování a prosazování výstupů v dané tématické oblasti. Do NTS se vedle zástupců RP podařilo zapojit i zástupce tvůrců politik a externí odborníky.

Klíčovým bodem MV bylo představení Roční implementační zprávy za rok 2005 a její následné schválení. RIZ podává detailní informace k implementaci v roce 2005. Obsahuje pět hlavních částí:

  1. Situace na trhu práce a politika zaměstnanosti;
  2. Pokrok v implementaci priorit a opatření,
  3. Financování programu Iniciativy Společenství EQUAL,
  4. Řízení a monitorování Programu Iniciativy Společenství EQUAL,
  5. Zabezpečení kompatibility s politikami společenství a celková koordinace podpory ze strukturálních fondů.

Účastníkům byla rovněž předložena zpráva o projektech technické asistence. Členům MV CIP EQUAL byla také představena druhá etapa průběžného hodnocení Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Evaluační tým má v plánu zjistit, jak a do jaké míry tématický přístup a principy přispěly či přispívají k naplnění stanovených cílů programu CIP EQUAL.

Monitorovací výbor informován o činnosti dvou pracovních skupin, které společně působí pro Monitorovací výbory třech programů: OP RLZ, JPD3 a CIP EQUAL. Jedná se o Pracovní skupinu pro záležitosti romských komunit a Pracovní skupinu pro evaluaci.

Přítomní byli rovněž informováni o příštím programovacím období 2007 - 2013 a o principech Iniciativy Společenství EQUAL, které se budou uplatňovat v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Globálním cílem OP LZZ je zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí v ČR na úroveň průměru 10 nejlepších zemí EU. Ze zkušeností Programu Iniciativy Společenství EQUAL převzal OP LZZ tyto principy: mezinárodní spolupráce, inovativnost a mainstreaming v každé prioritě, dále partnerství a empowerment (společné rozhodování), rovné příležitosti žen a mužů (gender mainstreaming).

Zasedání Monitorovacího výboru bylo uzavřeno informací o aktivitách v souvislosti s publicitou CIP EQUAL. Členové MV nakonec shlédli krátkou reportáž o projektu podpořeném z CIP EQUAL.

Aktualizace: 27.6.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz