II. kolo Iniciativy EQUAL v ČR

Obsah položky


 

Charakteristika II. kola

Druhé kolo, které je implementováno na základě Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), bylo vyhlášeno v roce 2004 a je spolufinancováno prostředky Evropského sociálního fondu (ESF). Celkem bude na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR vynaloženo 43 973 880 EUR, přičemž příspěvek ESF činí 32 100 929 EUR (tj. 73 % z celkového objemu prostředků vynaložených na tento program).

Iniciativa Společenství EQUAL je realizována na celém území. Od ostatních programů spolufinancovaných z ESF v ČR po našem vstupu do EU, tedy zejména od Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hl. m. Praha (JPD 3), se odlišuje tím, že její působnost na území ČR není regionálně omezena.

CIP EQUAL ČR umožňuje jednotlivým rozvojovým partnerstvím zapojit se do všech devíti níže uvedených tématických oblastí vyhlášených Evropskou komisí. Tématické oblasti vycházejí z původních čtyř pilířů Evropské strategie zaměstnanosti a jsou v zájmu umožnění mezinárodní spolupráce společné pro všechny státy.

Vyhlášenými tématickými oblastmi jsou:

V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti:

  • Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné;
  • Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce;

V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání:

  • Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech;
  • Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce;

V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability:

  • Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce;
  • Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií;

V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen:

  • Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb
  • Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce;

Samostatně vymezené téma:

  • Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce.

V souladu s pravidly stanovenými Evropskou komisí pro všechny členské státy EU jsou prioritami CIP EQUAL jednotlivé původní pilíře ESZ, samostatně vyhlášené téma zaměřené na podporu žadatelů o azyl a technická asistence programu. Opatřeními jsou jednotlivé tématické oblasti, přičemž každou tématická oblast je pokryta dvěmi opatřeními, jedno pro území Cíle 1 (území ČR mimo hl.m. Prahu) a jedno pro území Cíle 3 (hl. m. Praha).

 

Organizační zajištění

Graf organizačního zajištění  

Rozpočet II. kola

Celkový objem finančních prostředků určených na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bude 43 973 880 EUR, přičemž příspěvek ESF činí 32 100 929 EUR (tj. 73 % z celkového objemu prostředků vynaložených na tento program). Celkem bude na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR vynaloženo přibližně 5,5krát vyšší než je objem prostředků určených na kolo první.

Na území hl. m. Prahy budou jednotlivá opatření podporována z 50 % prostředky ESF a z 50 % prostředky MPSV. V ostatních oblastech ČR budou jednotlivá výše uvedená opatření podporována ze 75 % prostředky z ESF a z 25 % prostředky MPSV. Právě s ohledem na odlišné míry spolufinancování stanovené evropskou legislativou zvlášť pro regiony podporované pod Cílem 1 a regiony podporované pod Cílem 3 bylo nutno vyhlášené tématické oblasti formálně rozdělit vždy do dvou samostatných opatření.

Tabulka financování Programu Iniciativy EQUAL podle Priorit v letech 2004 – 2006

Priorita/
rok
Celkové
náklady
Veřejné
Celkem
veřejné
náklady
ESFNárodní veřejná účast
CelkemCentrálníRegionálníMístní
Priorita 110 404 31510 404 3157 595 1492 809 1662 809 16600
20042 400 2422 400 2421 752 176648 066648 06600
20053 370 7743 370 7742 460 665910 109910 10900
20064 633 2994 633 2993 382 3081 250 9911 250 99100
Priorita 212 054 62112 054 6218 799 8733 254 7483 254 74800
20042 922 0342 922 0342 133 084788 950788 95000
20054 103 5504 103 5502 995 5921 107 9581 107 95800
20065 029 0375 029 0373 671 1971 357 8401 357 84000
Priorita 312 175 14512 175 1458 887 8563 287 2893 287 28900
20042 713 3172 713 3171 980 721732 596732 59600
20053 810 4413 810 4412 781 6221 028 8191 028 81900
20065 651 3875 651 3874 125 5131 525 8741 525 87400
Priorita 44 171 5824 171 5823 045 2541 126 3281 126 32800
20041 043 5841 043 584761 816281 768281 76800
20051 465 5541 465 5541 069 854395 700395 70000
20061 662 4441 662 4441 213 584448 860448 86000
Priorita 51 972 8881 972 8881 440 208532 680532 68000
2004521 792521 792380 908140 884140 88400
2005732 777732 777534 927197 850197 85000
2006718 319718 319524 373193 946193 94600
Priorita 63 195 3293 195 3292 332 591862 738862 73800
2004834 866834 866609 453225 413225 41300
20051 172 4431 172 443855 883316 560316 56000
20061 188 0201 188 020867 255320 765320 76500
CELKEM43 973 88043 973 88032 100 93011 872 95011 872 95000
 

Programový dokument

Iniciativa EQUAL je v České republice implementována na základě Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR, programového dokumentu, který musí být schválen Evropskou komisí a který vymezuje zejména strategii, implementační mechanizmy a financování Iniciativy EQUAL v České republice.

Legislativní úprava CIP EQUAL na evropské úrovni je obsažena zejména ve Sdělení komise COM(2000)853 a COM(2003)840. Více informací je obsaženo na webových stránkách europa.eu.int.

 

Horizontální politiky Společenství

Horizontální politiky Evropských společenství jsou politiky celospolečenského významu, jejichž prostřednictvím dochází k propojení všech specifických i globálních cílů napříč všemi programy. Požadavek na zajištění shody prováděných operací s politikami Společenství se týká zejména rovných příležitostí, životního prostředí, informační společnosti a rozvoje regionů. Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinátor strukturální politiky v ČR zpracovalo Manuál horizontálních priorit, který tyto horizontální priority popisuje.

Aktualizace: 26.7.2007 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz