I. kolo Iniciativy EQUAL v ČR

Obsah položky


 

Charakteristika I. kola

I. kolo Iniciativy Společenství EQUAL v České republice bylo realizováno prostřednictvím projektu Phare č. 2002/000-282.08.02 v rámci Národního programu Phare 2002. Celkové náklady na Akci 1 – 4 činily v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL v ČR 244 milionů Kč.

Přehled 7 vyhlášených tématických oblastí v rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL v ČR

I. PRIORITA: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI:

  • Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
  • Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce

II. PRIORITA: ROZVOJ PODNIKÁNÍ:

  • Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech
  • Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce

III. PRIORITA: PODPORA ADAPTABILITY:

  • Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce
  • Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

IV. PRIORITA: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN:

  • Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb

Výzva k předložení návrhu projektů pro Akci 1 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL byla zveřejněna dne 2. 11. 2001.

V rámci I. kola Iniciativy Společenství EQUAL byly jednotlivé aktivity, na které bylo možné jednotlivé projekty zaměřit, specifikovány ve formě samostatných „opatření“ definovaných zvlášť v rámci každé vybrané tématické oblasti.

Akce 1 byla v I. kole Iniciativy Společenství EQUAL realizována v období leden – druhá polovina června 2002.

V průběhu Akce 1 navázala česká rozvojová partnerství s partnery z celkem 11 členských zemí EU. Nejvíce mezinárodních partnerů pochází z Německa (7), dále pak z Nizozemí a Rakouska (po 5), a z Velké Británie a Francie (po 4).

Začátek Akce 2 se u jednotlivých projektů lišil v závislosti na datu podpisu grantové smlouvy (říjen-listopad 2002). Délka Akce 2 pro jednotlivá projektů je stanovena na 28 až 30 měsíců. Průměrná výše grantu udělená českému rozvojovému partnerství pro Akci 2 dosahuje výše 665.000 EUR.

Do Akce 3 byla vybrána nejlepší rozvojová partnerství, která se již účastnila Akce 2 (projekty předkladatelů RPIC-ViP, Trexima, Rymus, RRA, Masarykova universita). Akce 3 byla realizována v období od dubna 2004 do dubna 2005.

 

Projekty

Přehled a stručný popis 10 projektů realizovaných v rámci Akce 2 I. kola Iniciativy Společenství EQUAL

ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI

Projekt: Kompas – program podpory aktivace vlastních schopností pro uchazeče o zaměstnání bez středního vzdělání obtížně uplatnitelných na trhu
Předkladatel: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je zlepšit uplatnění osob s nízkou kvalifikací (zejména mladých, včetně Romů) na trhu práce prostřednictvím metodiky koordinující několik forem odborného vzdělávání z oblasti školství (např. forma vzdělávání dospělých ve dvouletých učebních oborech) a aktivní politiky zaměstnanosti (např. rekvalifikace), která povede k získání obecně uznávaného certifikátu. V rozvojovém partnerství jsou sdruženy zkušené organizace různého druhu, což dává dobré předpoklady pro dosažení stanovených cílů. Idea projektu je uplatnitelná i v dalších regionech České republiky.
Webová stránka: Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

Projekt: Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště se ZP, na ekologické činnosti – separaci odpadů
Předkladatel: Charita Opava
Stručný popis projektu: projekt hodlá zlepšit situaci dlouhodobě nezaměstnaných osob, zejména osob se ZP, zvýšením jejich šancí na zaměstnání vytvořením chráněné dílny, v níž by se demontoval, třídil a ekologicky likvidoval specifický odpad (např. chladničky, televizory, počítače). V rámci projektu rozvojové partnerství navrhuje vypracovat metodiku vytváření nových pracovních míst zaměřených na zmíněné činnosti a tuto metodiku ověřit. Metodika je využitelná v širším měřítku. Kromě aspektu podpory zaměstnanosti má projekt i pozitivní aspekt ekologický.
Webová stránka: Charita Opava

Projekt: Podporované zaměstnávání – rozšíření metodiky, národní a evropská spolupráce
Předkladatel: Občanské sdružení RYTMUS
Stručný popis projektu: Projekt přichází s myšlenkou metodiky podporovaných pracovních míst pro zdravotně postižené občany. V projektu nechybí návaznost na předchozí zkušenosti předkladatelů a dokonce na využití existujících zahraničních zkušeností. Projekt staví na silném propojení rozvojového partnerství při dosahování tohoto cíle. Projekt má velmi dobrý teoretický úvod. Navazující cíle, účinky, metody a postupy svědčí o velmi dobře zvládnuté problematice. Cílové skupiny jsou široce vymezeny, předkladatelé přicházejí s konkrétní vizí, inovativními postupy a konkrétním způsobem, jak hodlají výstupy Projekt implementovat celorepublikově.
Webová stránka: Rytmus

Projekt: Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce
Předkladatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Stručný popis projektu: Projekt reaguje na potřebu vzniku integrovaného poradenského programu pro zdravotně postižené skupiny dětí a dospělých. Podpora dokončení základního vzdělání, správný výběr další školy, podpora při dokončení středního vzdělání a umístění na trhu práce hraje významnou roli při integraci cílové skupiny do společnosti. Jedná se o soubor zdravotních, pedagogických a sociálních aktivit, které by vytvářely ucelený propojený systém. Předpokladem pro vytvoření takového systéme je silná spolupráce jednotlivých partnerů s podporou zahraničních zkušeností.
Webová stránka: Pedagogická fakulta Masarykovy university

Projekt: VARIANTY – interkulturní vzdělávání
Předkladatel: Člověk v tísni – spol. při ČT, o. p. s.
Stručný popis projektu: Cílem projektu je snaha o změnu společenského klimatu intolerance a nedůvěry k odlišným sociokulturním skupinám, podpora trendů k vytvoření otevřené a tolerantní společnosti a přispění k důslednějšímu uplatňování principu rovnosti jedinců i skupin. Dále projekt hodlá vytvořit vzdělávací programy pro všechny úrovně vzdělávání, prohloubit znalosti majority o menšinách a implementovat výstupy projektu Phare 99 Varianty – projekt podpory zlepšování vztahů mezi majoritou a minoritami v ČR.
Webová stránka: Člověk v tísni

PODPORA PODNIKÁNÍ

Projekt: CePo – Cesta k podnikání
Předkladatel: Trexima, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na vybudování informačního systému zaměřeného na získávání informací o podmínkách nabytí živnostenského oprávnění. Terminály systému – informační kiosky, by byly umístěny na jednotlivých úřadech práce, tak by tento systém byl dostupný všem uchazečům o zaměstnání v České republice. Projekt tak naplňuje záměr programu Equal napomoci primárně ohroženým skupinám na trhu práce k přístupu k samostatnému podnikání.
Webová stránka: Trexima

Projekt: Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě “Start-business-center”
Předkladatel: Kazuist, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt řeší rozvoj aktivit v oblasti podpory začínajících podnikatelů především s využitím stávajících poradenských sítí, firem a kapacit, které budou získávat akreditaci „start-business-center“. Cílem projektu je vytvoření sítě implementačních středisek, aktivizace podnikatelského potenciálu v rámci diskriminovaných skupin a posílení procesu samozaměstnávání. Projekt hodlá vyvíjet progresivní vzdělávací metody a programy pro začínající podnikatele, zjednodušit přístup diskriminovaných skupin k relevantním informacím a snížit riziko spojené ze začátkem podnikatelských aktivit.
Webová stránka: Kazuist

PODPORA ADAPTABILITY

Projekt: Flexibilní pracoviště
Předkladatel: DHV CR, spol. s r. o.
Stručný popis projektu: Projekt usiluje o prosazení metody “job rotation” v podmínkách České republiky a tím hodlá přispět ke zvýšení zaměstnanosti osob na pružný pracovní úvazek a také ke zvýšení účasti na vzdělávání zaměstnaných pracovníků. Zaměřuje se jednak na identifikaci bariér, které v ČR brání širšímu uplatnění zmíněné metody, a jednak na vypracování metodického postupu, jak metodu “job rotation” využívat. Navržené rozvojové partnerství sdružuje zkušené organizace včetně orgánů sociálních partnerů na národní úrovni.
Webová stránka: DHV

Projekt: Integrační program pro uvolňované pracovníky při restrukturalizaci ocelářského průmyslu
Předkladatel: RPIC – ViP, s. r. o.
Stručný popis projektu: Projekt je založen na další perspektivě uvolňování dalších pracovníků v důsledku restrukturalizace ocelářského průmyslu v Moravskoslezském kraji, která se dotýká značného spektra zaměstnanců a ovlivňuje i chování zaměstnavatelů a představitelů kraje z obavy sociálního dopadu a negativních doprovodných jevů. Vedle úřadů práce se zabývá řešením problému propouštěných zaměstnanců tzv. Regionální zaměstnanecká agentura, která koordinací s hutními podniky a jejich specializovanými útvary, tzv. podnikovými zaměstnaneckými agenturami, zahajuje zabezpečování služeb pro uvolňované pracovníky i pro jejich potencionální nové nebo staronové zaměstnavatele. Celý program má dvě základní části, a to část provozní, která spočívá v poskytování individuálních služeb pro uvolňované pracovníky, a část vývojovou, jejíž těžiště leží v identifikaci, přípravě a implementaci nových nástrojů a integračních programů včetně využití transferu zahraničních zkušeností, neboť se stejnými problémy se potýkaly vyspělé evropské státy před deseti lety, ale na rozdíl od naší situace se jednalo o dlouhodobě připravovaný a organizovaný proces v rámci spolupráce zaměstnavatelských svazů, zaměstnavatelských odborů, státních a regionálních představitelů. Předkladatelé v rámci programu EQUAL předkládají tuto druhou část k realizaci.
Webová stránka: RPIC - ViP

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN

Projekt: Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života – partnerství v rodině
Předkladatel: Český svaz žen
Stručný popis projektu: Ústředním motivem projektu je téma priority č. 4 - rovné příležitosti, se zvláštním důrazem na slaďování profesního a rodinného života. Předkladatelé si kladou za cíl pomoci různým skupinám znevýhodněných žen hledajícím umístění na trhu práce. Formy navrhované pomoci jsou různorodé – podpora podnikatelských aktivit, ucelení metodiky vzdělávání, lepší využívání stávajících prostředků. Rozsah zapojovaných institucí, postupy řešení, způsoby a metodiky práce projektu jsou komplexní a počítají s multiplikačním efektem. Výstupem celého projektu je představa o celospolečenském dopadu (ženy, odboráři, zaměstnavatelé, veřejnost), využití zjištěných metodik a inovací k jejich aktivnímu zapojení do tvorby politiky zaměstnanosti.
Webová stránka: Český svaz žen

Podrobnější informace naleznete v informační brožuře EQUAL – Potírání diskriminace a nerovností na trhu práce (pdf soubor ke stažení brozurka_cz.pdf) a na webových stránkách implementační agentury pro I. kolo.

Aktualizace: 26.4.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz