Základní informace

Obsah položky


Pravidla

Příručka pro příjemce pro Akce 2 a 3 verze 1.3 
Příručka obsahuje základní metodický materiál upravující detailní postupy a principy realizace Akce 2 a 3 CIP EQUAL v České republice.

Příručka pro příjemce pro Akce 2 a 3 verze 1.4. 
(platnost od 1. července 2007)

Příručka pro příjemce pro Akce 2 a 3 verze 1.5. 
(platnost od 1. dubna 2008)

Příručka pro příjemce pro Akce 2 a 3 verze 1.6. 
(platnost od 19. května 2008)

Příručka pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 
Příručka je určena novým příjemcům v Akci 3 CIP EQUAL

Příručka pro příjemce pro Akci 3 verze 1.1 
Příručka je určena novým příjemcům v Akci 3 CIP EQUAL, tj. projektům s čísly 04XX a 05XX (platnost od 1. dubna 2008). Přílohy číslo 4 až 8 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 zůstávají v platnosti i pro verzi 1.1

Příručka pro příjemce pro Akci 3 verze 1.2 
(platnost od 19. května 2008)

Příloha č. 4 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 5 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 6 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 7 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 8 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 9 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 9 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.1 

Příloha č. 10 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 10 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.1 

Příloha č. 11 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.0 

Příloha č. 11 k příručce pro příjemce pro Akci 3 verze 1.1 

Smlouva o partnerství

Vzájemné vztahy mezi partnery RP a podmínky jejich působení v rámci RP jsou upraveny ve smlouvě, která je po přidělení dotace uzavřena mezi partnery. Takovou smlouvou může být smlouva o sdružení podle §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, vícestranná nepojmenovaná smlouva, nebo několik dvoustranných smluv nepojmenovaných (jejichž počet odpovídá počtu partnerů) uzavřených vždy mezi příjemcem a jedním z jeho partnerů, případně jiná obdobná smlouva. Příjemce je povinen smlouvu uzavřít do 3 měsíců od převzetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rozhodnutí a zaslat ji NPS nejpozději současně s první technickou monitorovací zprávou, která bude předkládána po uplynutí lhůty k uzavření smlouvy. Smlouva je poté předána spolu s příslušnou technickou zprávou řídícímu orgánu. Doporučující náležitosti smlouvy jsou uvedeny v dokumentu "Návrh vzoru doporučených náležitostí smlouvy o partnerství".

Návrh vzoru doporučených náležitostí smlouvy o partnerství 

Vyjádření Úřadu na ochranu hospodářské soutěže k otázce partnerství 

V kolika výtiscích je nutné zaslat smlouvu a musí se jednat o originál?
Od každé smlouvy se zasílá jedna kopie.

Je možné smlouvu upravit pro každého partnera jiným způsobem?
Ano, smlouvy nemusí být identické pro všechny partnery (např. pro Úřad práce nebo VŠ).

DPH

Základní pravidla uznatelnosti/ neuznatelnosti DPH jsou upraveny Příručkou v kapitole 3.6.1.2. Pro potřeby EQUALu byly dodatečně vyžádány dvě stanoviska Ministerstva financí, která jsou uveřejněna níže.

Žádost o vyjádření Ministerstva financí k problematice DPH I. 

Vyjádření Ministerstva financí k problematice DPH I. 

Vyjádření Ministerstva financí k problematice DPH II. 

Někteří partneři v RP jsou plátci DPH, druzí nejsou. Pokud uzavřeme smlouvu o sdružení, bude nutné, aby se všichni partneři stali plátci DPH?
Vyjádření MF: Smlouvy o partnerství uzavírané u projektů Programu Iniciativy Společenství EQUAL, je-li některý z účastníků již plátcem DPH, nejsou důvodem pro povinnou registraci ostatních účastníků podle § 94 odst. 2.

Mohou příjemci, kteří jsou plátci DPH, uplatňovat odpočet DPH na vstupu u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s realizací projektů?
Uplatňování odpočtu DPH na vstupu je upraveno zákonem o dani z přidané hodnoty. Nelze a priori konstatovat, že na všechna zdanitelná plnění související s realizací projektu EQUAL je možné uplatnit odpočet bez provedení detailní analýzy a posouzení vstupu v kontextu ekonomických činností daného podnikatelského subjektu. V případě pochybností doporučujeme konzultovat daňového poradce.
Aktualizace: 20.5.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz