Informace č. 13 pro příjemce ke schvalování průběžných a závěrečných finančních monitorovacích zpráv Akce 1


Předmět: Informace č. 13 pro příjemce ke schvalování průběžných a závěrečných finančních monitorovacích zpráv Akce 1

Vážení příjemci,

zasíláme Vám informaci ke schvalování průběžných a závěrečných finančních monitorovacích zpráv Akce 1.

V zájmu zjednodušení procesu schvalování finančních zpráv a urychlení administrace plateb bylo ke dni 3. října 2005 řídícím orgánem MPSV rozhodnuto, že všechny průběžné a závěrečné finanční monitorovací zprávy k Akci 1 předložené ke schválení budou schvalovány následovně:

  1. v případě méně závažných (drobných) chyb – tyto zprávy budou podmínečně schváleny, což znamená, že mohou být odstraněny již při předkládání žádosti o platbu. Nebude proto již v takovémto případě třeba nejprve opravit celou zprávu, nechat ji schválit NVF a ŘO a teprve poté žádat o příslušnou platbu. Na drobné chyby ve zprávách budou příjemci písemně upozorněni stejně jako budou informováni o podmínečném schválení dané zprávy. Při zpracování žádosti o platby bude způsob odstranění zjištěných nedostatků zkontrolován a v případě, že skutečně dojde k jejich odstranění, žádost o platbu bude okamžitě proplacena. V případě, že zjištěné nedostatky odstraněny nebudou, žádost o platbu proplacena nebude a bude se požadovat jejich opětovné odstranění.

    Do skupiny méně závažných zjištění (chyb) patří např. špatně čitelná kopie dokladů, nevysvětlení poměru vztahujícího se k projektu EQUAL, nečitelné a nedostatečně vyplněné cestovní příkazy, podpisy schvalovatele, chybějící výpočty spotřeby benzínu nárokované v cestovních příkazech apod. Obecně lze říci, že do této kategorie spadají takové chyby/nedostatky ve zprávách, u nichž lze předpokládat, že budou bez problémů odstraněny/doloženy a že tudíž nebude nutné vyúčtované částky upravovat (tzn. výdaje bude možno po doložení/doplnění potřebných podkladů proplatit ve výši a struktuře uvedené ve zprávě)
  2. v případě závažných chyb, jejichž odstranění vyžaduje důslednější následnou kontrolu, bude postupováno standardním způsobem, tzn. tyto zprávy budou vráceny k přepracování příjemcům tak, jak tomu bylo dosud. Ke schválení a následnému proplacení souvisejících plateb tak dojde až po úplném odstranění zjištěných nedostatků.

    Do této skupiny nedostatků patří např. nedoložení dokladů k výdajům nárokovaným v projektu, překročení jednotkové ceny v kapitole Lidské zdroje, překročení celkové narozpočtované částky na Akci 1, uvádění neuznatelných výdajů apod. Obecně lze říci, že do této kategorie spadají takové chyby/nedostatky ve zprávách, které znamenají nutnost (případně vysokou pravděpodobnost) změny/opravy výše účtovaných částek.

Zároveň bychom Vás rádi upozornili, že tato pravidla budou aplikována při schvalování průběžných finančních monitorovací zpráv, resp. zpráv závěrečných od 3. října 2005. Věříme, že tento mechanismus přispěje ke snížení administrativní náročnosti schvalovacího procesu a výrazně urychlí proces administrace souvisejících plateb.

Aktualizace: 14.3.2006 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz