12. zasedání Monitorovacího výboru CIP EQUAL (MV) proběhlo dne 4. prosince 2009 v Praze. Na jednání byl členové MV informováni o uzavírání programu, byla projednána a schválena Závěrečná zpráva o implementaci CIP EQUAL, zahrnující zprávy za rok 2008 a 2009, a prezentována nově spuštěná internetová Databáze produktů ESF.

V období od posledního zasedání MV 2. 6. 2009 se řídící orgán (ŘO) zabýval zejména uzavíráním projektů rozvojových partnerství, projektů technické asistence, zpracováním Závěrečné zprávy o implementaci CIP EQUAL a přípravě certifikací výdajů CIP EQUAL. ŘO nadále pokračoval v tzv. mainstreamingových aktivitách, tj. v podpoře šíření a využití výsledků CIP EQUAL, a to jak na mezinárodní úrovni v rámci platforem podpořených EK, tak na národní úrovni při spolupráci s ÚP a zveřejněním inovativních produktů CIP EQUAL na internetu. K 30. 6. 2009 skončilo období uznatelnosti výdajů CIP EQUAL, tj. byly dokončeny prodloužené projekty technické asistence včetně projektu na zajištění činnosti Národní podpůrné struktury. Na základě podkladů zpracovaných ŘO Ministerstvo financí v listopadu provedlo poslední průběžnou certifikaci výdajů programu a předložilo žádost o platbu EK. V rámci závěrečné certifikace si Ministerstvo financí vyžádalo na ŘO předložení podkladů do 31. 12. 2009.

Dalšími kroky v rámci uzavírání CIP EQUAL jsou na straně ŘO předložení Závěrečné zprávy o implementaci CIP EQUAL a podkladů pro závěrečnou certifikaci Platebnímu a certifikačnímu orgánu (PCO - MF ČR) do 31. 12. 2009, zaslání výzvy Auditnímu orgánu (MF ČR) pro provedení winding-up a zpracování prohlášení při ukončení pomoci a pokračování aktivit udržitelnosti výsledků aktivit CIP EQUAL. PCO provede závěrečnou certifikaci a zpracuje závěrečný výkaz výdajů. Auditní orgán provede winding-up a zpracuje prohlášení při ukončení pomoci. ŘO v případě potřeby aktualizuje Závěrečnou zprávu dle požadavků PCO a předloží ji ke schválení Monitorovacímu výboru. PCO do 30. 9. 2010 předloží závěrečné dokumenty EK.

Na jednání byla podrobně prezentována a následně Monitorovacím výborem schválena Závěrečná zpráva o implementaci CIP EQUAL shrnující průběh a výsledky realizace programu. Součástí Závěrečné zprávy je Roční implementační zpráva za rok 2008 a implantační zpráva za rok 2009. Bylo konstatováno, že bylo dosaženo hlavního cíle CIP EQUAL, kterým je vývoj, šíření a prosazování inovativních nástrojů pro boj s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce, a to nejen z hlediska splnění plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů (počet podpořených osob a organizací, počet inovativních produktů, finanční ukazatele – dosaženo 102,5 % čerpání přidělených prostředků), ale i z hlediska rozšíření a využití řady konkrétních nástrojů na pomoc znevýhodněným skupinám na trhu práce. Přehled všech projektů rozvojových partnerství, jejich produktů a způsobů jejich uplatnění obsahuje příloha Závěrečné zprávy. Závěrečná zpráva a zprávy za rok 2008 a 2009 jsou zveřejněné na www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=336.

Poslední bod programu jednání Monitorovacího výboru byl věnován Databázi produktů Evropského sociálního fondu vytvořené z podnětu ŘO CIP EQUAL za účelem dalšího šíření a využití inovativních nástrojů vzniklých v rámci programů podpořených z ESF. DB produktů ESF byla zveřejněna 1. 12. 2009. V současné době obsahuje všechny produkty vytvořené v CIP EQUAL a postupně bude rozšířená o inovativní produkty dalších programů ESF, zejména OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Možnosti DB jsou vyhledávání, prohlížení, stahování i komentování produktů. DB má přispět k větší kvalitě projektů v OP LZZ a dalších programech ESF, k větší transparentnosti a k zamezení duplicit.

Aktualizace: 5.1.2010 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz