Cesta k dokumentu: Domovská stránka:

Databáze produktů ESF


Databáze produktů ESF slouží k volnému šíření inovativních produktů programů spolufinancovaných z tohoto fondu v České republice. Databáze, vytvořená z iniciativy Ministerstva práce a sociálních věcí, nabízí přístup k bezplatnému využití inovativních nástrojů na podporu zaměstnanosti, které byly díky prostředkům z ESF v ČR dosud vyvinuty nebo do ČR přeneseny ze zahraničí. Smyslem této databáze je jejich co největší rozšíření a využití v praxi.

Produkty umístěné v databázi zahrnují širokou škálu nástrojů, od metodik a vzdělávacích programů až po různé softwary a internetové portály. Cílem těchto nástrojů je pomoci lidem, kteří jsou postiženi dlouhodobou nezaměstnaností, byli právě propuštěni či jsou ohroženi ztrátou zaměstnání. Většinou se jedná o osoby nízkokvalifikované, ženy, osoby s různým postižením, etnické minority, sociálně vyloučené skupiny, mládež a starší lidi atd.

Databáze je určena především pro organizace a instituce působící v oblasti zvyšování zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a sociální integrace v ČR. Jakákoliv organizace či instituce (NNO, vzdělávací zařízení, škola, úřad práce i komerční firma) může produkty umístěné v databázi po odsouhlasení podmínek podlicence zdarma převzít a využít při své vlastní práci, např. při přípravě a realizaci nových projektů financovaných z vlastního rozpočtu nebo z prostředků ESF apod.

V současnosti databáze obsahuje především produkty ESF z období 2004-2008, tj. na 350 inovativních produktů Programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) a odkazy na výstupy inovativně zaměřených individuálních (především) systémových projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha (JPD3). Postupně budou do databáze umisťovány i inovativní produkty grantových projektů OP RLZ a JPD3. V budoucnu budou do databáze umístěny také produkty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

Výzva grantovým projektům OP RLZ a JPD3 k zasílání produktů do databáze ESF

Aby mohly být do databáze produktů ESF doplněny produkty grantových projektů OP RLZ a JPD3 je potřeba, aby zástupci organizací, které tyto projekty realizovaly, zaslali své inovativní produkty na řídící orgán.

V případě, že byly v rámci Vašich projektů OP RLZ a JPD3 vytvořeny kvalitní a dalšími organizacemi využitelné nové nástroje na podporu znevýhodněných skupin na trhu práce, prosíme o jejich zaslání na řídící orgán.

Veškeré další informace (např. jaké produkty mají být zasílány, jak a kam mají být zasílány) naleznete zde.

Aktualizace: 9.12.2009 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz