Na 11. zasedání Monitorovacího výboru CIP EQUAL, které se konalo dne 2. 6. 2009, zástupci Evropské komise velmi kladně hodnotili, že se Česká republika rozhodla využít nabídky Evropské komise na prodloužení uznatelnosti výdajů z 31. 12. 2008 do 30. 6. 2009 z důvodu hospodářské krize. Tímto má Česká republika možnost dočerpat všechny finanční prostředky a také má k dispozici delší období k uzavření programu.

Zástupce Evropské komise (Pan Szilárd Tamás – Head of Unit B4, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) dále vyzdvihl, že český CIP EQUAL je jedním z nejúspěšnějších programů v porovnání s ostatními evropskými státy a že Evropská komise nemá žádné zásadní připomínky k jeho realizaci.

Implementace CIP EQUAL je v samotném závěru. K 31. 10. 2008 již skončila realizace všech projektů kromě projektů technické asistence. Celkem bylo CIP EQUAL podpořeno 73 projektů rozvojových partnerství.
V absolutním vyjádření bylo celkem certifikováno (podíl EU) k 30. 9. 2008 25,359 mil. EUR.
V monitorovacích zprávách byla projektům k 31 .5. 2009 schválena 1 mld. a necelých 38 mil. Kč (ESF i SR podíl). Celkově odhadujeme, že vyčerpáme alokaci na 100 %.

Významnou aktivitou byla mediální kampaň na propagaci inovativních produktů (v prosinci 2008), vytvořených rozvojovými partnerstvími CIP EQUAL. V celostátním tisku i v odborných periodikách bylo vydáno celkem 37 celostránkových inzerátů (jednalo se o 6 typů), popisujících příběh osoby z cílové skupiny, které konkrétně daný produkt pomohl a který je možné jednoduše přenést do praxe – jedná se o tzv. horizontální mainstreaming.

Ředitelka odboru řízení pomoci z Evropského sociálního fondu PhDr. Šolcová na zasedání MV představila Roční implementační zprávu (RIZ), která bude součástí Závěrečné implementační zprávy (ZIZ). ZIZ má být po schválení MV předložena EK k 31. 12. 2009.
CIP EQUAL ŘO Roční implementační zprávu zpracoval obdobně jako v minulých letech v dřívějším termínu, protože je podle ŘO vhodné informace o implementaci CIP EQUAL za rok 2008 prezentovat s ne příliš velkým odstupem od konce roku 2008.

Dále byly představeny aktivity pracovní skupiny pro evaluace a pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit, které byly původně ustanoveny pod MV operačních programů ESF v programovém období 2004 – 2006 a nyní tyto pracovní skupiny pokračují v rámci nového programového období v rámci OP LZZ.
Důležitou aktivitou je zapojení pracovní skupiny pro záležitosti romských komunit do realizace mezinárodní sítě EUROMANET (European Network on Social Inclusion and Roma Community), což je síť, podpořená z ESF, jejíž vznik iniciovalo Španělsko. V síti jsou zástupci 12 zemí včetně ČR, která se ujala řízení pracovní skupiny Employment.

ŘO CIP EQUAL připravil internetovou databázi vyvinutých produktů, kde nejrůznější aktéři, kteří pracují s danými cílovými skupinami na trhu práce, budou moci vytvořené produkty využít při svých aktivitách. Databáze je koncipována tak, že bude obsahovat všechny produkty všech projektů CIP EQUAL, ale do budoucna je možné přidávat i další produkty, vytvořené v novém programovém období. Cílem databáze je jednak mainstreaming – tedy šíření produktů a za druhé transparentnost posouzení efektivity využití veřejných prostředků. Databáze bude v nejbližších týdnech přesunuta na webové stránky www.esfcr.cz ze zkušební verze.

Na závěr představili zástupci projektů, realizovaných v rámci CIP EQUAL, své navazující projekty a dosažené úspěchy. Jednalo se o projekt společnosti SOZE - Systémová podpora pracovního uplatnění azylantů a cizinců dlouhodobě žijících v České republice - Work in Czech 2005-2008 – který vytvořil učebnice češtiny pro cizince, a které se podařilo implementovat do Nové koncepce a metodiky úvodních kurzů pro azylanty, MŠMT 2007. Druhý prezentujícím projektem byl „INNOSTART“ - komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji“ společnosti Rekvalifikační a informační centrum Most, jehož nejdůležitějším výstupem je program výuky podnikatelských kompetencí ve školách a jeho začlenění do školních vzdělávacích plánů základních a středních škol.

fotografie ze zasedání         fotografie ze zasedání

fotografie ze zasedání         fotografie ze zasedání

fotografie ze zasedání         fotografie ze zasedání

fotografie ze zasedání         fotografie ze zasedání

fotografie ze zasedání         fotografie ze zasedání

fotografie ze zasedání         fotografie ze zasedání

Aktualizace: 16.7.2009 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz