Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Tématické sítě:

Závěrečné jednání NTS - Národní tématické sítě 2007-2013

Obsah položky


Dne 25. června 2008 proběhlo v prostorách VŠE v Praze poslední jednání národních tématických sítí v rámci CIP EQUAL. Jednání proběhlo na úvod formou společného jednání a poté následovala jednání každé NTS zvlášť. Cílem jednání bylo shrnout dosavadní výsledky a zkušenosti s prosazováním výstupů projektů CIP EQUAL do politiky a strategií na národní a regionální úrovni (tzv. vertikální mainstreaming) a diskutovat možnosti pokračovaní tematických sítí v novém programovacím období.

 

Průběh a výsledky mainstreamingu podporovaného ŘO

V první prezentaci zástupce ŘO shrnul výsledky a průběh aktivit ŘO při podpoře a zprostředkování mainstreamingu u institucí na národní úrovni, zejména u ministerstev. Bylo uvedeno, že na základě podkladů především k validovaným produktům byly osloveni adresáti a požádáni o zpětnou vazbu, a to formou vyplnění dotazníku s informacemi o relevanci a využitelnosti daného produktu. V rámci toho byly osloveny např. odborné útvary MPSV, MŠMT, MPO, MMR, krajské úřady, hospodářská komora, sociální partneři a všechny úřady práce. Od většiny oslovených institucí pak ŘO průběžně obdržel zpětnou vazbu, kterou bezprostředně pomocí ESF Fóra předal RP. V některých případech, kdy je nutné podrobně vysvětlit všechny aspekty daných výstupů a podpořit tak jejich prosazení, probíhají osobní jednání s adresáty za účasti ŘO. 4. června 2008 například proběhl Kulatý stůl k sociální ekonomice za účasti odboru sociálních služeb MPSV a Správy služeb zaměstnanosti MPSV. V první polovině roku 2008 zástupce ŘO dvakrát prezentoval výsledky projektů EQUAL na celostátní poradě ředitelů úřadů práce.

Konkrétní výstupy - reakce adresátů na představené produkty jsou tvůrcům produktů, tedy RP ale i dalším zájemcům, k dispozici v souhrnných dokumentech na ESF Fóru v příslušných klubech jednotlivých NTS. V dokumentech lze najít cenné informace týkajících se doporučení jak postupovat dál při šíření a také konkrétní informace o možnostech financování z programů využívající prostředky Strukturálních fondů EU v období 2007-2013. Celkově se dá říci, že oslovení adresáti reagovali velmi pozitivně: v některých případech potvrzovali kvalitu produktů na základě vlastní zkušenosti s jejich využitím, případně vyjádřili zájem produkty za vhodných podmínek převzít.

Dosavadní průběh těchto aktivit hodnotí ŘO jako úspěšný, protože také díky podpoře vrcholných představitelů MPSV (např. pana ministra RNDr. Nečase, vrchní ředitelky SSZ Ing. Bílkové), byly navázány nové kontakty, osloveny a informovány klíčové instituce a získány cenné komentáře a doporučení a tím zahájena diskuse k využití výstupů CIP EQUAL.

Vertikální mainstreaming s podporou ŘO CIP EQUAL

 

Aktuální možnosti financování produktů CIP EQUAL z OP LZZ

V rámci tohoto bodu byly představen aktuální stav implementace OP LZZ se zaměřením na prioritní osu 5 Mezinárodní spolupráce s cílem upozornit na existující možnosti příjemců CIP EQUAL předkládat žádosti o dotaci na projekt OP LZZ a navázat tak na dosavadní práci. Pro navázaní na současné projekty CIP EQUAL jsou vhodné zejména tzv. globální granty určené pro realizaci grantových projektů, a to ve všech oblastech podpory OP LZZ kromě prioritních os Veřejná správa a veřejné služby a Technická pomoc. Možností pro projekty CIP EQUAL je i poskytování svých služeb prostřednictvím individuálních projektů zvláště v oblastech Aktivní politiky trhu práce a Sociální integrace a rovné příležitosti.

Byl uveden popis všech vyhlášených a plánovaných výzev s údaji o zaměřen podpory vyhlašovatelích, příjemcích, období platnosti, finanční alokaci ad. V současné době jsou vyhlášeny tyto výzvy:

 • v oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků výzva pro předkládání grantových projektů v rámci GG Posilování sociálního dialogu
 • v rámci oblasti podpory 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti výzvy na individuální projekty pro MPSV a úřady práce
 • v rámci oblasti podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb výzva pro individuální projekt odboru sociálních služeb MPSV a výzva pro individuální projekty krajů mimo hlavního města Prahy
 • v rámci oblasti podpory: 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit výzva pro individuální projekt Úřadu vlády ČR - Kancelář rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity
 • v rámci oblasti podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života výzva pro individuální projekt odboru rodinné politiky MPSV
 • v rámci oblasti podpory 5.1 Mezinárodní spolupráce výzva pro předkládání grantových projektů

Výzva na mezinárodní spolupráci byla představena podrobně vzhledem k tomu, že v rámci projektů je možné navázat na zkušenosti s mezinárodními aktivitami a jednak pokračovat v síťové spolupráci. Byly představeny okruhy aktivit, na které je výzva zaměřena (inovativní projekty, rozvoj partnerství a tematických sítí a mobilita), finanční limity i nástroje pro vyhledávání zahraničních partnerů. Všechny potřebné informace včetně často kladených otázek a formulářů apod. jsou uvedeny na webových stránkách ESF v záložce Mezinárodní spolupráce. Dále bylo uvedeno, že byly připraveny dva semináře pro žadatele, a to 10. července 2008 v Praze a 15. července 2008 v Brně.

Po prezentaci následovala k tomuto tématu diskuze, v rámci které přítomné nejvíce zajímala otázka vymezení a postavení zahraničních partnerů v mezinárodním projektu. Bylo diskutováno, zda zahraniční fyzická osoba jako zaměstnanec (případně expert) českého příjemce je považována za zahraničního partnera, či nikoliv. Dodatečně bylo ze strany ŘO upřesněno, že za zahraničního partnera se považuje zahraniční osoba, která má však vlastní zdroje, tj. že osoba placená českým partnerem se za zahraničního partnera nepovažuje. Dále bylo upřesněno, že minimální 25% podíl mezinárodních aktivit bude posuzován jako podíl na finančních nákladech projektu.

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

 

Tematické sítě v období 2007 - 2013

V rámci tohoto bodu byly představeny možnosti pokračování národních tématických sítí CIP EQUAL. Byl vyzdvižen klíčový význam NTS pro vývoj inovací v rámci CIP EQUAL, ale zejména pro jejich prosazení do politik a praxe. Vzhledem k tomu, že v rámci OP LZZ budou podporovány inovativní projekty a případně budou podpořeny projekty navazující na projekty CIP EQUAL, jsou takové platformy i nadále potřeba ke sídlení zkušeností, hodnocení dobré praxe a její šíření a prosazování. Z toho důvodu budou tematické sítě v rámci OP LZZ i nadále podporovány. Význam, který je ze strany ŘO kladen na síťovou spolupráci, byl podtržen i tím, že tematické sítě budou zapojeny do konzultací v rámci řízení OP LZZ, tj. obdobně jako tomu bylo i v rámci CIP EQUAL, bude názor tematických sítí důležitý pro nastavení implementace OP LZZ.

Způsob fungování tematických sítí v rámci OP LZZ však bude odlišný než jak tomu bylo v rámci CIP EQUAL - sítě již nebudou ustaveny jednotně pro celý program ze strany ŘO pro každou tématickou oblast, ale je dána možnost vlastní iniciativy organizací, které mají zájem a potřebu iniciovat spolupráci s partnerskými organizacemi v dané oblasti a zejména s tvůrci politik, které jsou nezbytní pro šíření dobré praxe. Síťovou spolupráci lze realizovat pomocí grantových projektů v rámci všech oblastí podpory OP LZZ dle principu partnerství. V rámci oblasti podpory mezinárodní spolupráce v již vyhlášené výzvě je jednou z aktivit podpora vzniku tematických sítí zaměřených na řešení specifických problémů, to znamená, že na základě této výzvy je možné realizovat projekt síťové spolupráce i se zahraničním partnerem. ŘO nabídl intenzivní podporu při konzultování projektových žádostí i při vyhledávání a motivaci tvůrců politik pro zapojení do sítí. Je totiž třeba, aby projekty síťové spolupráce reflektovaly reálné potřeby implementace OP LZZ, byly dobře organizačně nastaveny a aby efektivně zapojili tvůrce politik.

I nadále existuje možnost spolupráce českých tematických sítí s platformami na evropské úrovni, které budou podpořeny granty Evropské komise, případně samotnými členskými státy EU. Jako příklad byla uvedena Roma Network a Community of Practice on Inclusive Entrepreneurship (Platforma pro podporu podnikání pro všechny), do které se zástupci ŘO již zapojili a která projevila zájem i nadále s ČR spolupracovat. Bylo zdůrazněno, že do evropských platforem je možné se zapojit, nicméně v úzké spolupráci s ŘO.

Prezentace: Tématické sítě v rámci OP LZZ 2007-2013
Tematické sítě v rámci OP LZZ 2007-2013 - úvodní dokument

 

Prezentace expertů k jednotlivým NTS

Experti NTS měli za úkol podpořit práci svých NTS, tzn. hodnotit jejich mainstreamingové strategie, jednotlivé produkty, doporučovat vhodné aktivity s cílem šíření a prosazování produktů, pomoci vyhledávat vhodné adresáty zejména z řad tvůrců politik a v neposlední řadě prezentovat výsledky národní tematické sítě navenek. Jednou z takových příležitostí bylo i toto poslední jednání NTS, na kterém experti popsali práci i výstupy i NTS s cílem informovat o práci svých NTS i členy ostatních NTS a zároveň nastínit možnosti budoucí spolupráce. V prezentacích experti také bezprostředně reagovali na prezentaci ŘO ohledně fungování tématických sítí s tím, že pro zdárné pokračování sítí je nutné poskytnout jasnou specifikaci způsobů realizace sítí, intenzivní podporu ze strany ŘO, a to případně i organizační a finanční. Experti za každou NTS sestavují pro ŘO zprávu - hodnocení činnosti NTS. Tyto zprávy jsou průběžně umisťovány těchto webových stránkách v záložkách pro jednotlivé NTS.

NTS B Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání
NTS E- Rovné příležitosti žen a mužů

 

Závěry z jednání jednotlivých NTS

Po společném jednání NTS se účastníci rozdělili do jednotlivých tématických sítí diskutovali o zkušenostech s dosavadními výsledky šíření a prosazování produktů a ohledně pokračování v síťové spolupráci v období 2007 - 2013. Zápisy z jednání jednotlivých NTS obsahující všechny projednané body budou po finalizaci umístěny u záložek pro jednotlivé NTS.

 • NTS A - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
  NTS A byla poněkud nestandardní širokým záběrem cílových skupin. Pokud by měla síť pokračovat, zřejmě by se musela úžeji zaměřit, a to zejména na většinovou problematiku zaměstnávání osob se zdravotním postižením. RP zaměřená na jiné cílové skupiny (propuštění z výkonu trestu, lidé bez přístřeší) by mohla dle potřeby vytvořit vlastní sítě a spolupracovat s obdobnými sítěmi v EU. Některá RP by příp. mohla také spolupracovat s NTS C a řešit svá témata propojením na koncepci sociální ekonomiky. Členové NTS A tyto možnosti v budoucnu dle potřeby zváží.
 • NTS B - Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání
  Přítomní zástupci RP NTS B se shodli, že existuje společný zájem na pokračování v spolupráci i po skončení projektů EQUAL. Po ukončení stávajících projektů bude definován společný cíl a výstup pro další programovací období 2007 - 2013 a zároveň bude zváženo i zapojení zahraničních partnerů. Ze strany zástupců RP byla vyjádřena obava ohledně zapojení tvůrců politik, které nebylo v rámci NTS B dostatečné. Členům NTS byla ze strany ŘO nabídnuta asistence při zpracování projektové žádosti formou konzultací a v případě zájmu ze strany RP i zabezpečení motivační schůzky s plánovanou relevantní cílovou skupinou tvůrců politik.
 • NTC C - Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb
  Již před tímto závěrečným jednáním NTS byl expertkou P. Francovou rozeslán dotazník zjišťující zájem o budoucí síťovou spolupráci a hlavní témata a aktivity. Na základě těchto námětů a další diskuse budou definovány cíle a aktivity budoucí tematické sítě. Zástupce příjemce Nový prostor R. Sztarovics informoval o nové společnosti „Nová ekonomika o.p.s.“, která by se měla soustřeďovat na výzkumné, analytické a propagační aktivity v oblasti sociální ekonomiky kolem projektů a produktů vytvořených v rámci RP a NTS CIP EQUAL. Tato společnost nemá ambici stát se zastřešující organizací subjektů v sociální ekonomice. Společnost Nová ekonomika by podle návrhu R. Sztarovicse a P. Francové měla vedle aktivit v oblasti prosazování sociální ekonomiky zajišťovat administrativní a organizační chod budoucí tematické sítě, měla by tedy být příjemcem dotace na projekt realizace sítě. Věcnou náplň činnost sítě by pak stanovoval volený výbor zástupců zapojených organizací, který by byl nezávislý na Nové ekonomice. Alternativní přístup v realizaci tematické sítě představila J. Šagátová, zastupující příjemce Kazuist, která navrhla realizovat aktivity sítě jako projekt rozvojového partnerství. Po diskusi o výhodách a nevýhodách obou možností (např. co se týče otevřenosti pro nové zájemce o spolupráci) bylo dohodnuto, že se členové k návrhům vyjádří a dohodnou se e-mailem. Předpokládá se, že síť bude napojená na evropské sítě, resp. sítě v jiných členských státech. Zapojení mezinárodních partnerů bude NTS koordinovat s ŘO.
 • NTS D - Podpora adaptability a celoživotního učení
  Dlouhodobý expert NTS D pan Barták vyjádřil v rámci diskuse přesvědčení, že by projekty NTS D měly spolupracovat i do budoucna. Zástupci několika RP uvedli, že již zahájili diskusi s jinými projekty ohledně další síťové spolupráce. Zástupkyně ŘO uvedla, že ŘO bude velice rád konzultovat s NTS jejich návrhy budoucí spolupráce, a zdůraznila, že nyní je očekávána prvotní iniciativa ze strany RP. Dále doporučila zaměřit nové sítě dle cílových skupin (např. Rómové) či na specifické oblasti či aspekty adaptability a vzdělávání. Přítomní se dohodli, že budou možnosti spolupráce dále intenzivně diskutovat, a to i s podporou dlouhodobého experta s cílem zformulovat konkrétní návrh na síťovou spolupráci.
 • NTS E - Rovné příležitosti žen a mužů
  Zástupkyně projektů NTS E projevily zájem nadále spolupracovat, nicméně upozornily na fakt, že nestání neziskové organizace (představující projekty NTS E) jsou limitovány finančními a kapacitními možnostmi. Předsedkyně sítě ocenila, že ŘO chce při implementaci OP LZZ využít i názorů a výstupů NTS v dané oblasti, tj. že by tematická síť fungovala jako neformální poradní orgán ŘO. Zástupkyně projektů se domnívají, že zpočátku by měla přijít snaha „ze shora“, např. z Úřadu vlády, na kterou by mohlo být dále navázáno. Zástupkyně ŘO OP LZZ upozornila na možnost financování projektu na spolupráci NNO v rámci OP LZZ a zároveň přislíbila kontaktovat sekretariát Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů s dotazem, zda existují možnosti financování takovýchto projektů ze státního rozpočtu.
 • NTS F - Integrace na trhu práce pro cizince
  Hlavním tématem jednání bylo představení návrhu projektu síťové spolupráce zástupce příjemce University Karlovy V. Gotze, který by měl být předložen v rámci výzvy na mezinárodní spolupráci. Zástupce ŘO doporučil zúžit zaměření projektu a nabídl konzultaci při přípravě žádosti i podporu při zajištění účasti tvůrců politik.
Aktualizace: 8.7.2008 | Autor: Equalcr

Logo ESF Logo EU Logo MPSV

Odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu
Oddělení řízení a implementace Iniciativy Společenství EQUAL
Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
e-mail: esf@mpsv.cz